Most Helsinki
Skip to main content

About


Most on Helsingissä vuonna 2016 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on tukea kansalaisyhteiskunnan kehitystä ja tuntemusta Suomessa ja Venäjällä.

Most (venäjäksi Silta) pyrkii edistämään yhteistyötä suomalaisten ja venäläisten järjestöjen kanssa - nimensä mukaisesti rakentamaan siltoja kansalaisyhteiskunnan ja ruohonjuuritason välillä.

Työmme jakautuu kahteen pääsuuntaan:

1. Yhteistyön mahdollistaminen ja tukeminen suomalaisten ja venäläisten toimijoiden välillä ihmisoikeuksien, sosiaalisten oikeuksien ja perusvapauksien saralla

2. Tietoisuuden ja mielenkiinnon lisääminen ihmisoikeuksista, sosiaalisista oikeuksista ja perusvapauksista ja niiden toteutumisesta kummallakin puolella rajaa

Most (Мост) – это неправительственная организация, основанная в 2016 году в Хельсинки. Most был организован, чтобы способствовать развитию гражданского общества и распространению знания о гражданских инициативах в Финляндии и Российской Федерации.

Most стремится содействовать сотрудничеству между финляндскими и российскими НКО. В соответствии с названием, мы хотим продвигать идею строительства мостов между членами гражданского общества и участниками низовых инициатив.

Мы ведем работу в двух основных направлениях:

1. Обеспечение условий для сотрудничества в области прав человека, социальных прав и свобод между финскими и российскими неправительственными организациями и наращивание потенциала с обеих сторон

2. Повышение осведомленности и заинтересованности общества в содержании понятий «права человека», «социальные права» и «свободы» и механизмов их воплощения в жизнь

Most is a Helsinki-based non-governmental organization founded in 2016 dedicated to supporting the development of and knowledge about civil society in Finland and in Russia.

Most (Russian for bridge) wishes to promote collaboration with Finnish and Russian NGOs - according to its name build bridges between civil society and grassroots actors.

Our work has two main directions:

1. Enabling and facilitating cooperation related to human rights, social rights and fundamental freedoms between Finnish and Russian NGOs.

2. Raising awareness and interest on the contents of human rights and social rights and fundamental freedoms and how they are put into practice on both sides of the border

Our values and goals


Arvomme pohjautuvat YK:n ihmisoikeusjulistukseen sekä muihin ihmisoikeussopimuksiin. Toimintamme lähtee liikkeelle siitä, että ihmisoikeudet, tasa-arvo ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta ovat paitsi itseisarvoja, myös kestävän rauhan ja kehityksen perusta. Tavoitteenamme on luoda järjestöjen tarpeita ja kiinnostusta vastaavia kestäviä yhteistyön muotoja ja innovatiivisia projekteja, jotka sekä lisäävät tietoisuutta ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisesta että edistävät niitä käytännössä.

Наши ценности основаны на Международном билле о правах человека. Отправной пункт нашей работы состоит в том, что права человека, равенство и активное гражданское общество – это не только внутренние ценности, но еще и основа для устойчивого мира и развития. Наша цель – создать устойчивые формы сотрудничества и инновационные проекты, отвечающие потребностям и интересам НКО, которые, с одной стороны, поднимут уровень осведомленности о правах человека, социальных правах и свободах и механизмах их реализации, и с другой стороны, будут продвигать эти права.

Our values are based on the International Bill of Human Rights and other human rights agreements. The starting point of our work is that human rights, equality and vibrant civil society are not only intrinsic values, but also the foundation for sustainable peace and development. Our goal is to create sustainable ways of collaboration and innovative projects that meet the demands of the NGOs. These projects and ways of collaboration on the other hand raise awareness of human rights and their realisation and on the other, promote these rights in practice.

Contact us


´